Welsh language and literature: R M Jones (1960), ‘Y Tair Rhamant’

R M “Bobi” Jones (1929-2017), Y Tair Rhamant – Iarlles y Ffynnon, Peredur a Geraint, RHAGYMADRODD, Aberystwyth: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 1960.

Amcan y blog ‘ma yw cadw’r rhagymadrodd gwerthfawr hwn yn fyw (er iddo wedi’i gytogi, i raddau helaeth, fan hyn).

Y Testyn Hwn

“Testun Llyr Coch Hergest a gyflwynir yma, gydag ambell gywiriad amlwg drwy help llawysgrifau eraill.  Dewiswyd y Llyfr Coch am mai dyna’r testun hynaf sy’n cynnwys y tair rhamant hyn yn gyfan; ac mae’n destun da.”

Ymherodraeth Arthur

“Yn y llyfr hwn fe geir llenyddiaeth y dylai pobl Cymru eu trwytho eu hun ynddi ac ymfalchïo ynddi yn anad dim arall o bopeth yn hanes ein llên.  Dywed Mr Saunders Lewis (1893–1985) am y tair rhamant hyn: ‘Yn y drindod hon y ceir efallai gamp uchaf ein rhyddiaith yn yr Oesoedd Canol’; a chan mai rhyddiaith yr Oesoedd Canol yw uchafbwynt ein rhyddiaith oll, gwelir mor bwysig yw’r chwedlau bychain hyn i’r Cymro diwylliedig.  Dyma lenyddiaith gydwladol sydd yn sefyll ochr yn ochr â champweithiau mawr yr oesoedd mewn unrhyw wlad.  Gŵyr Ewrob oll am y rhamantau hyn.

Er mwyn eu canfod yn eu lle priodol yn hanes llên rhaid i ni eu dodi yn fras ac yn fuan yn erbyn cefndir y chwedlau Arthuraidd neu’r Matière de Bretagne a ddaeth i’r amlwg o’r ddeuddegfed ganrif ymlaen.

O’r tri chylch o storïau a ysgubodd drwy Ewrob yn yr oesoedd hyn, Matière de France (Siarlymaen, Rolant), Matière de Rome (chwedlau clasurol), a’r Matière de Bretagne (Arthur), nid oes dim dau mai’r olaf a gafodd y dylanwad mwyaf.”  Mae R M Jones yn dyfynnu tri ysgolhaig, sef Ernest Renan (1823–1892), Gaston Paris (1839–1903) a Jean Marx (1884–1972).

Mae R M Jones yn cyfeirio hefyd at waith Sieffre o Fynwy a Chrétien de Troyes ac eraill lawer, dros y canrifoedd, ac at y paentwyr a adwaenir fel ‘Pre-Raphaelites’, ac, ym myd miwsig, Richard Wagner.  “Mewn llawer modd bu’r rhamantau hyn yn eang eu gafael ac yn ddwfn eu hargraff mewn llawer gwlad.”

Trosglwyddor Rhamantau

“Anodd dweud dim am awdur y tair stori Gymraeg a gyhwysir yn y gyfrol hon: ni wyddom na’i enw na’i amser na’i fro.  Pe gofynnid i mi yn dawel i roi cynnig ar ddyfaliad, fe ddywedwn i mai Erging yw crud y rhamantau hyn (a llawer o’r lleill), ardal gwbl Gymraeg hyd yn dra diweddar, ac yn Erging-Trefynwy, ac iddynt gael eu llunio tua 1100, er bod y llawysgrif gyntaf a’u cynnwys i’w chael flynyddoedd wedyn a’r iaith wedi ei diweddaru ychydig.

Er lleied o gyfeiriadau daeryddol sydd ynddynt, daeryddiaeth yr ardal honno sydd yn y storïau, er enghraifft Fforest Ddena, Caerdyff, Caerllion, Caerloyw, afon Wysg, Cernyw, afon Hafren.  Megis Arberth i Bwyll a Manawydan felly Caerllion yw’r llys i’r rhain.  Pan ddaeth y Llydawyr i Drefynwy, gwirioni a wnaethant uwchben yr ‘hanes’ a gawsant i’w cenedl hwy eu hun gan gyfawrwyddiaid yr ardal, ‘hanes’ am arwyr yr oeddynt hwythau’n cadw brithgofion am eu henwau o leiaf, gan iddynt fod yn rhan o’u gorffennol Prydeinig.  Eu brwdfrydedd hwy, ynghyd a’u gallu i drosglwyddo’r storïau o’r Gymraeg i’r Ffrangeg a barodd i’r llifdorau ymagor.  Yn fuan ar ôl eu llunio fe’u hadroddwyd wrth Lydawyr Trefynwy, ac oddi yna fe aethant fel tân gwyllt drwy gestyll Normanaidd Morgannwg a throsodd i Ffrainc ac i lawer gwlad.  Ymddengys mai dyna eu hynt debygol.

Mae [yn y storïau hyn] olion etifeddiaeth o chwedlona hir Cymreig wedi ei haddasu ar gyfer cymdeithas gyfoes ac yn dyrchafu oes arwrol yn ôl angen a ffasiwn gwreiddiol yr amseroedd, ac wedi ei llunio’n gyfansoddiadau cain gan ben-campwr llên.  Nid enwau’r arwyr hyn oedd ar yr arwyr gwreiddiol, bid siŵr: nid oes dim amheuaeth fod y rheini’n dduwiau o ryw fath – duwiau ffrwythlondeb, gan amlaf, yma.  Tyfodd y storïau o futh i ramant, muthau a dadogwyd ar bersonau hanesyddol.  Ond nid yn y drefn hon nac yn yr union ddull hwn y ganed y digwyddiadau sy’n sgerbwd i’r chwedlau hyn: cymerwyd y defnydd crai mutholegol ac fe’i trowyd a’i gerfio’n greadigaeth newydd.  Eto, o sylweddoli fod y rhamantau hyn wedi eu gwreiddio mewn muth, fe gyfoethogir ein darllen hefyd, down i adnabod ‘rhin’ neu wefr enwau priod, digwyddiadau, rhifau, lliwiau, ffurfiau ac yn y blaen, dônt yn fwy ystyrlon oherwydd eu pell gysylltiadau ‘crefyddol’, cyn-Gristnogol fel arfer, ac yn llawnach eu diddordeb.”

Camp y Rhamantau

“Y mae un gwahaniaeth sylfaenol rhwng Culhwch ac Olwen, Breuddwyd Macsen a’r rhamantau ar y naill law a Phedair Cainc y Mabinogi ar y llaw arall, a hynny yw, er bod y pedair cainc yn fanwl realistig o ran data daaryddol, mutholegol yw tarddiad pawb.  Ond ymgais yw’r rhamantau a Culhwch megis Breuddwyd Rhonabwy a chwedlau eraill (a cherddi’r Gogynfeirdd) i greu delfryd yr hen Ogledd arwrol ‘hanesyddol’ mewn Cymru gyfoes.

Y prif ddefnyddiau yw:

 • Cymeriadau hanesyddol o’r 5ed i’r 6ed ganrif gan mwyaf (rhin eu henwau a’r ysfa am eu mawrygu a’u dyrchafu)
 • Themâu mutholegol (storïau traddodiadol ynghlwm wrth gredoau am y tywydd a’r tymhorau, lleoedd fel ffynhonnau a’u dirgelwch, etc)
 • Allanolion cymdeithasol cyfoes (dylanwadau Ffrengig, moesau, dillad ac yn y blaen).

Ac wrth geisio cyfuno’r tair elfen hyn fe lwyddodd yr awdur i greu epig genedlaethol, a hynny oherwydd ei fod yn fwy ymwybodol o’i thema nag o’i fympwyon neu o’i deimladau ei hun.  Nid hunan-ddatguddio a arfaethai namyn gwasanaethu ei gynulleidfa, rhoddi iddynt eu breuddwyd-orffennol.  Ecsotig oedd y chwedlau Arthuraidd i’r cyfandir, a’u harwyr yn bellennig a’u hawyrgylch yn arallfydol; eithr i’r Cymry yr oeddynt yn fynegiant o falchder gwladgarol.

Ceir ymgais ymwybodol i ddelfrydu, a gwelir yn amlwg yr yn math o berffeithrwydd eithafol ag y ddisgrifiai’r y Gogynfeirdd a Beirdd yr Uchelwyr yn eu hawdlau a’u cywyddau moliant:

A diau oedd gan Owain na welsai erioed neb rwy fwyd ni welai yno ddigon ohono, eithr bod yn well cyweirdeb y bwyd a welai yno nag yn lle arall erioed.  Ac ni welodd erioed le cyn amled anrheg odidog o fwyd a llyn ac yno.  Ac nid oedd un llestr yn gwasanaethau arno namyn llestr arian ac aur…. [Iarlles, tud 15]

A’r wledd y buwyd dair blynedd yn ei darparu yn un tri mis y’i treuliwyd.  Ac ni bu esmwythach iddynt wledd erioed nag well na honno. [Iarlles, tud 25]

Cyffredin yn y rhamantau yw cyfeiriadau ‘delfrydol’ fel hyn at wledda megis at ddillad, at ferched y llys, at ddewrder y marchogion, ac yn y blaen.  Bid siŵr, y mae peth o’r delfrydu hwn o achos dymuniad yr awdur neu’r cyfarwydd i gyflwno rhyfeddodau annaturiol, y bywyd diarffordd nad yw o’r un gyff â’n bywydbob dydd cyffredin ni, y digwyddiadau aruthr hynny a oedd, yn ei dyb ef, yr unig bethau a wir gynhyrfai diddordeb ei gynulleidfa.  Yn ogystal â’r ystyriaeth yna, sut bynnag, yr oedd hefyd y ffaith fod y storïau hyn yn tarddu yn y bôn mewn deunydd goruwchnaturiol, fod y bobl hyn sy’n arwyr iddynt wedi bod yn wreiddiol yn rhai yr oedd perfformio rhyfeddodau yn rhan o’u cynneddf ddwyfol ‘naturiol’.  Hynny sy’n esgor ar yr odrwydd hwnnw mewn ambell episode o naws hudol a dirgel a dreiddia drwy wead y rhamantau hyn.

Yn Iarlles y Ffynnon y mae gŵr du ag un droed ac un llygad yng nghewyllyn ei ben, ac ym Mheredur hefyd y mae gŵr du mawr unllygeidiog.  Yn awr, dull cyffredin llawer o bobloedd y byd yw cyfeirio at yr haul fel ‘llygad y nef’ (cf Shakespeare: ‘Sometimes too hot the eye of heaven shines’ [Sonnet 18]).  A chyda’r Tewtoniaid fel gyda’r Groegiaid yr oedd duw’r haul – a oedd yn Sylfaen melt a storm hefyd – yn unllygeidiog.  Yn Iwerddon yn ogystal ceid duw’r haul ag un llygad yng nghywellyn ei dalcen.  Pan gofiwn am Sol (yng Ngulhwch) ‘a allai sefyll un dydd a rei un droed’, a Sol yn golygu ‘haul’ wrth gwrs, a phan gofiwn gysylltiadau stormus, tyrfus y gŵr du unllygeidiog yn Iarlles y Ffynnon ac ym Mheredu ymddengys yn weddol amlwg – heb nodi’r profion eraill sydd ar gael – fod y rhain wedi bod un eu gorffennol pell, mwy ‘llewyrchus’, yn dduwiau storm-haul.

Dyma enghraifft ymysg amryw o’r sut y gallwn ddilyn mân awgrymiadau eraill yma ac acw – at fodrwy, at sarff, at bedair ar hugain o wragedd, at lew, at ŵr melyn, at ddiffeithwch sydyn, ac at ugeiniau o elfennau eraill – yn ôl yn y pen draw i ffynhonnell futheolegol bendant.

Casglaf felly mai cyfuniad neu gydblethiad o’r tri chymhelliad hyn – delfrydu gorfennol arwrol, cyfleu rhyfeddodau ‘newyddiadurol’, a defnyddio gweddillion storïau mutholegol – sy’n cyfrif i raddau am y naws ryfedd a deimlwn yn aml wrth ddarllen y chwedlau hyn.  Cofier hefyd fod, ambell dro, un neu gyfuniad o ddau yn unig o’r cymhellion ar waith, megis yn llawer o’r disgrifiadau grotesg a geir yn britho’r tudalennau (e.e. y forwyn bengrech ddu sy’n dod mewn i’r llys ar gefn mul melyn [Peredur, tud 83-4]).

Y mae llawer arbenigrwydd arall yn perthyn i’r rhamantau heblaw’r disgrifiadau gorawenus hyn.  Ynddynt y meithinrwyd yn gain ac yn llawnach ddwy thema, a oedd eisoes wedi brigo yn y Pedair Cainc ac yng Nghulwch ac Olwen ac oedd i fod yn themâu llywodraethol am gyfnod yn llenyddiaeth Ffrainc a gwledydd eraill – sef Serch Cwrtais a Marchogwraeth Grwydrad.  Ym mhob un o’r rhamantau hyn fe welir cydblethiad o serch ac anturiaeth, y fenyw ambell dro yn ysgogydd i’r anturiaeth – a serch rhamantau yn dechrau ymffurfio’rn gwlt cymdeithasol wrth fod y fenyw’n dringo gan bwyll bach ar ben ei phedestal.  Gŵyr pob Cymro am y parch traddodiadol at y fenyw a fynegwyd yn y Cyfreithiau Cymreig: drwy gyfrwng y rhamantau cafodd Ewrob benbaladr wybod am y syberwyd yma.

Dylid cyfeirio yma hefyd ar drefnusrwyd gorffenedig a ffurf resymegol y rhamantau, peth go eithriadol yn yr Oesoedd Canol.  Gwir fod rhyddiaeth Gymraeg wedi datblygu ynghynt na rhyddiaeth llenyddiaethau modern eraill, ond y mae mwy o undod o lawer yn y tair rhamant hyn nag sydd yn y rhamantau rhyddiaeth estron diweddarach.  Nid yn unig yr un arwr sy’n cadw’r llinyn rhediad yn esmwyth gyson, ond y mae adeiladwaith yr episodau yn dlws ac yn foddhaus i’r darllenydd.  Pentyrru diymatal oedd dull yr ysgrifenwyr rhyddiaeth estron o lunio eu rhamantau.  Datblyga pob un o’r rhamantau [Cymraeg] gyda chyflymder a gafael.  Yn Geraint yn neilltuol, y mae’r ambell newid golygfa a symud pwyslais o’r nail gymeriad i’r llall yn feistrolgar ac yn ddieithr o gelfydd mewn storïau mor gynnar â’r rhain.  A gall yr awdur fod hefyd yn wyrthiol o gryno – y mae pawb sydd wedi cymharu’n fanwl y fersiynau Frangeg a’r Gymraeg wedi sylwi cymaint mwy cynnil a chryno ac ymatalgar yw’r awdur Cymraeg – weithiau bron yn wyddonol neu’n ddiarhebol  o gryno, e.e. pan ddaw Edern fab Nudd yn glwyfus ac yn lluddedig i lys Arthur.  (Gweler Geraint, tud 116.)

Diau fod Iarlles y Ffynnon a Geraint yn fwy organaidd na Pheredur, a chynllun cyffelyb sydd ganddynt ill dwy.  (Er bod patrwm Peredur ychydig yn wahanol ac yn fwy ar lun taith y pícaro, y mae’r chwedl hon hefyd yn datblygu’r yn glir ac yn ofalus.)  I’r cynllun hwnnw y mae pedair cainc:

 • Rhagymadrodd sy’n dechrau yn llys Arthur ac yn cyflwyno’r arwr ai arwain at briodas.
 • Argyfwng sy’n gwahanu’r gŵr a’r wraig o ran perthynas onid o ran lle.
 • Cyfres o anturiaethau sy’n cynyddu yn eu anhawster ac yn arwain o’r diwedd at gymod rhwng yr arwr a’i wraig.
 • Gohirir diwedd y stori drwy gyflwyno hanes sy’n gyflawn ynddo’i hun er mwyn dangos dewrder yr arwr.

Ymddengys fod y briodas wedi bod yn rhyw fath o gwymp o safbwynt ‘buchedd marchog’ ac ymgais yw’r rhan hon, efallai, i ddangos fod anturiaethau’n bosibl iddo o hyd er gwaethaf cymodi â’i wraig!

Yn amgenach na’r cynllunio dillyn hwn ac uwchlaw pob dim arall, eu harddull ysblennydd yw’r hyn a esyd stamp athrylith ar y rhamantau hyn.  Mae’r disgrifio ar gymeriad ac ar ddigwyddiad yn delynegol yn eu rhythm a’u hysgafnder.  Fe ellid dyfynnu o unrhyw dudalen i amlygu adeiladwaith destlus a hapus y brawddegau a’u symud addas iawn i gyfleu naws urddasol y marchogion a phertrwydd y golygfeydd a welai’r storïwr.

Y mae traddodiad barddol yr awdur yn ddigon amlwg.  Yn gyntaf, yn ei agwedd gyffredinol at y testun.  Cymerer Peredur pan ddaw allan o guddygl y meudwy wedi bwrw’r nos yno:

Trannoeth y bore ef a gyfododd oddi yno, a phan ddaeth allan yr oedd gawod o eira wedi ry odi y nos gynt, a gwalch wyllt wedi lladd hwyad yn nhâl y cuddygl.  Â chan dwrf y march cilio o’r walch a disgyn brân ar gig yr aderyn.  Sef a orug Peredur, sefyll a chyffelybu dued y frân a gwynder yr eira a chochder y gwaed I wallt y wraig fwyaf a garai a oedd cyn dduedd a’r muchudd, a’i chnawd oedd cyn wynned â’r eira, a chochder ei gwaed yn yr eira i’r ddau fan gochion yn ei gruddiau.  [Peredur, tud 59]

Gwelir ei hyfforddiant barddol hefyd yn asbri’r cyfuniadau rhethregol, amlder ansoddeirau a’r rheini’n fynych yn gyfansawdd yn ôl dull yr Araith, ym Mheredur a Geraint yn arbennig.  Defnyddir y rhain bron yn ddieithriad pan ddymunir arafu ac urddasoli brawddeg neu fynegi brwdfrydedd afieithus.

Y mae’r amrywio rhwng yr arddull flodeuog heb orwneud a’r arddull gryno-gryno hon yn ôl y galw, a’r amrywio’r dialog ac adrodd digwyddiad a disgrifiad, yn adlwyrchu’r amrywiaeth hanfodol sydd yng nghrefft yr awdur, yr amrwyddiaeth sydd yn siâp ei frawddegau ac yn amser ei ferfau – amser gorffennol, nachaf + yn + berfenw, amherffaith, berfenw + orug, llyma + yn + berfenw, a ffurfiau eraill er mai adrodd hanes y gorffennol syml yn unig y mae ef.  O ganlyniad mae’r storïau’n symud yn rhwydd ac yn orffenedig ac yn egnïol.

Gellid oedi i sylwi fel y mae’n creu’n fywiog ac yn gain amryw gymeriadau pendant – Gwalchmai, y bonheddwr goddefgar yn llawn cydymdeimlad, yn ostyngedig ac yn gallu trechu hyd yn oed yr ysfa i’w ddangos ei hun; Cai, powld a byrbwyll, yn anghwrtais ac yn ddideimlad; gwledigrwydd naïf a phlaen Peredur yn datblygu i fod yn farchog soffistigedig cyflawn; ac eraill o’r arwyr amlwg heblaw llawer o fân gymeriadau tra diddorol.  Gall ddarlunio person ag ychydig o drawiadau llawen â’i frws.  Teimlaf fod y manddarlun cyfareddol hwn yn enghraifft deg o’i ddull gwrthrychol, cyflym:

Ar hynny llyma bump morwyn yn dyfod o’r ystafell i’r neuadd; a’r forwyn bennaf ohonynt, diau oedd ganddo na welsai dremaint cyn deced âhi erioed ar arall, a henwisg o bali rhwyllog amdani, a fuasai dda gynt, oni welid ei chnawd trwyddo – a gwynnach oedd na blawd y crisiant.  Ei gwallt hithau a’i dwyael, duach oeddynt na’r muchudd; dau fan gochion fychain yn ei gruddiau, cochach oeddynt na’r dim cochaf.  Cyfarch gwell i Beredur a orug y forwyn a myned mwnwgl iddo ac eistedd ar ei naill law.  [Peredur, tud 53]

Y mae cryn dipyn o grafter seicolegol gan yr awdur, fel y cofir ym Mheredur: ar ôl i’r marchog dieithr ddod i’r llys a sarhau Gwenhwyfar a phawb yn plygu eu pennau o gywilydd ac o ofn, dyma’r gwladwr trwsgl gan Beredur yn dyfod i mewn ar ei hen farch digrif, ac ymfalchïai marchogion y neuadd i gyd fod modd rhoi sylw i hwn bellach er mwyn i’r helynt arall fynd dros gof.

Ymhellach ymlaen y mae Peredur yn aros ychydig gyda’i ewythr er mwyn dysgu moesau da, ac y mae sylwadau hwnnw’n bur arwyddocaol fel y gwyddom oll, ysywaeth, erbyn hyn:

‘A chyda mi y byddi y wers hon yn dysgu moes ac arfer y gwledydd a’u mynudrwydd (h.y. cwrteisi), cyfartalrwydd ac addfwynder ac unbenrwydd.  Ac ymadawa weithion iaith dy fam.’  [Peredur, tud 48]

Nid yw cynildeb bachog o’r math hwn wedi ei gyfyngu i Beredur: fe’i ceir yn aml ym mhob un o’r storïau.  Er enghraifft, yn yr Iarlles, wedi i’r iarlles ddigio wrth Luned:

Ar hynny, myned a orug Luned ymaith; a chyfodi a orug yr iarlles hyd at ddrws yr ystafell yn ôl Luned a phesychu yn uchel, ac edrych a orug Luned tu dra’i chefn.  [Iarlles, tud 18-9]

Meistr llên yw awdur y tair rhamant hyn, efallai meistr mwyaf llên Cymru, yn sicr saif yn uchel ymysg ein llenorion pennaf.  Canys iddo ef, wrth gwrs, y mae’n rhaid diolch am un o ddau gyfraniad mawr Cymru i’r byd.”

 

 

Advertisements

R M Jones (Emeritus Professor) on the three Welsh medieval romances – ‘the Lady of the Fountain’, ‘Peredur’ and ‘Geraint’ – a translation and summary of his introduction to his edition

The Introduction to R M Jones’s 1960 edition of the Romances

Texts

The text chosen by Emeritus Professor R M (Bobi) Jones, at the time of his 1960 edition of the three Welsh romances (classed as part of the Mabinogion), is the Red Book of Hergest.  The G Jones & T Jones translation (Everyman, 1949) is based on the White Book of Rhydderch.  (G Goetinck’s edition of Peredur (University of Wales, 1976) is based on the White Book too.)  Translations (fairly free) of passages, below, are keyed to R M Jones’s text and the Jones & Jones translation.

The authority vested in Arthur

“[The distinguished writer] Mr Saunders Lewis (1893 – 1985) had this to say about the three romances: ‘In this trilogy perhaps the highest achievement of the Middle Ages is to be found’; and as the prose of the Middle Ages is the highpoint of all our prose, it can be seen how important these short tales are to the cultured Welshman. Here is international literature that stands side by side with the masterpieces of all times in any country.  All Europe knows about these romances.”

The editor goes on to place them “in their proper place in literary history”.  He quotes from three French scholars who support the importance of Celtic Arthurian literature for the development of European literature, namely, Ernest Renan (1823–1892), Gaston Paris (1839–1903) and Jean Marx (1884–1972).

The editor goes on to refer to the works of Geoffrey of Monmouth and Chrétien de Troyes and very many others, across the Middle Ages and later centuries – and also painters – too numerous to mention in this summary.

The transmission of the romances

“It is difficult to say anything about the author of the three stories brought together in this volume, Iarlles y Ffynnon/The Lady of the Fountain/Owain, Peredur and Geraint: we do not know his name nor when he lived nor where he came from.  If I was pressed to make a guess, I would say that the Monmouth border area – where the Welsh language lasted for centuries – was the cradle of these romances (and many of the others), and that they were composed about 1100, although the earliest manuscript and its contents were produced some years later, and the language somewhat modernised.

Though there are few geographical references in the stories, the places that are mentioned are located in the wider region, for example, the Forest of Dean, Cardiff, Caerleon, Gloucester, the River Usk, Cornwall and the River Severn.  What the court of Narberth is to Pwyll and Manawydan, the court of Caerleon is to the romances.  The Monmouth Priory was founded by Benedictines from Brittany in the late 11th century, in contrast to similar Norman foundations in Wales.  Moreover, there is a Breton flavour to the French versions of the Welsh romances.  Compare Geoffrey of Monmouth’s History circa 1130-39 and Vitae Sanctorum Britanniae (Lives of the Saints of Britain) circa 1200, which came from the same area.  I believe that we must place the romances side by side with these great works as productions characteristic of the Monmouth area.  This explains some names like Ėrec and Yvain in the French versions, which reflect the Breton Guerec and Ivan, and it accounts for many of the references to the Monmouth area and to Bretons in various other stories.  When the Bretons came to Monmouth, they were struck by local ‘history’, and they saw its relevance to their own nation: it was a shared ‘history’, about heroes whose names at least they vaguely recalled, as part of their past, on the island of Britain.  Their enthusiasm, together with their ability to translate stories from Welsh into French (….), caused the floodgates to open….Soon after they were composed, they were related to the Bretons of Monmouth, and from there they spread like wildfire through the Norman castles of Glamorgan and over to France and the rest of Europe.  This is probably the way they were transmitted….

The Welsh story-tellers adapted the material for contemporary society; they promoted the heroic age, in accordance with the fashion of the times; and the resultant refined compositions show evidence of literary genius.  The names of the heroes are not those of the original protagonists, to be sure: there is no doubt that those were gods of some kind – of fertility, for the most part.  The stories grew from myth into romance, myths based on historical persons. But the incidents that form the skeleton of these stories did not arise from precisely this process: the raw mythological material was taken and turned into a new creation.  Furthermore, by realising that the romances are rooted in myth, our reading of them is enriched: we come to recognise the magic and thrill of the names, the events, the numbers, the colours, the shapes, etc; and they become more meaningful, because of their distant connections of a religious but (generally) pre-Christian nature, and of much greater interest.”

The achievement of the romances

“There is one fundamental difference between Culhwch and Olwen, The Dream of Macsen and the romances on the one hand and the ‘Four Branches’ (Pwyll, Branwen, Manawydan and Math): though the ‘Four Branches’ are realistic in their geographical references, each one is derived from mythology.”  An ideal is created, to inspire the Welsh contemporaries of the composer of the romances.

“The principal elements are:

 1. Historical characters, for the most part from the 5th and 6th centuries – subjects to be praised and celebrated
 2. Mythological stories (traditional stories associated with beliefs about the weather and the seasons, places such as fountains, with their air of mystery)
 3. Features imported from contemporary society (French influences, customs, dress etc).

And in the attempt to combine these three elements, the author succeeded in creating a national epic – this because he was more conscious of his theme than his preferences or his personal feelings.  The author’s intention was not to disclose anything about himself but rather to please his audience and to conjure up a vision of the past.  On the continent the Arthurian tales were exotic, the heroes were remote from the audiences’ experience, and the setting was otherworldly; but to the people of Wales the tales were an expression of national pride.

In the romances we see the creation of ideals; and we see evidence of the same kind of ideal of perfection portrayed by contemporary poets in their odes and poems of praise.”

I have chosen, from among the editor’s examples, only those from the Lady of the Fountain, here:

“And Owein was certain that he had never seen any kind of food of which he did not there see plenty, save that the service of the food he saw there was better than in any place ever.  And he had never seen a place with so many rare dishes of meat and drink as there.  And there was never a vessel from which he was served save vessels of silver or gold.

[the Lady of the Fountain: Jones (ed), p 15; Jones & Jones (translators, from the White Book), p 165]

And the feast that had been three years preparing was consumed in just three months.  And never had they a feast more cheering than that, nor a better.

[the Lady of the Fountain: Jones (ed) p 25; Jones & Jones, p 173]

In the romances, references to ideal feasts are common, as are those to clothes, ladies of the court, the bravery of the knights, and so on.  Certainly, part of this idealisation reflects the wish of the author or arranger to present supernatural wonders: the extraordinary lives the characters lead (foreign to our own humdrum, everyday life), and the surprising things that happen to them – these were the only things that he thought would arouse the interest of his audience.  As well as this consideration, however, there was also the fact that these stories are derived, basically, from supernatural material, and that the heroes in them were originally the ones whose performance of miracles was a ‘natural’ part of their divine constitution.  Hence, magical happenings and unexplained secrets recur throughout the romances, and a particular strangeness permeates them….

In the Lady of the Fountain there is a black man, with one foot, and with one eye in the centre of his forehead; and in Peredur too there is a big one-eyed man.  Now, it is a common practice of many of the world’s peoples to refer to the sun as the ‘eye of heaven’ (cf Shakespeare: ‘Sometimes too hot the eye of heaven shines’ [Sonnet 18]).  And with the Germanic tribes as with the Greeks, the sun god – controller of storms and lightning too – had only one eye.  In Ireland too there was a sun god with one eye in the centre of his forehead.  When we remember Sol (in Culhwch) ‘who could stand all day on one foot’ (whereby ‘Sol’ means ‘sun’ of course), and when we recall the stormy, turbulent associations of the black, one-eyed men in the Lady of the Fountain and in Peredur, it seems fairly obvious – without reference to other pieces of evidence – that the creatures had been storm-and-sun gods in their distant, more ‘illustrious’ past.

This is an example among many of how we can trace other links here and there – to a ring, to a serpent, to twenty-four women, to a lion, to a miller, to sudden desolation, and scores of other elements – ultimately going back to a definite mythological source.

I conclude then that it is the combination or interweaving of the three themes – idealisation of the heroes of the past, the relation of wonders (in a lively, ‘journalistic’ way), and the use of remnants of mythological stories – that contribute, to an extent, to the feelings of wonder and estrangement aroused in us when we read these tales.  Note too that sometimes only one, or a combination of two, of these themes adorns these pages….

There are many other prominent features that mark the romances, apart from such lively descriptions.  They are noteworthy for their exploration, in greater depth and subtlety, of two themes that had already surfaced in the Four Branches and in Culhwch and Olwen, and which were destined to be dominant themes in the literature of France and other countries, namely: Courtly Love and Knight Errancy.  In each of the romances, one can see the interweaving of love and adventure: the woman often provides the occasion of the adventure; and romantic love begins to be transformed into a social cult, with the woman carefully taking her place on her pedestal.  Every Welshman knows of the traditional respect for women that was expressed in the Laws of Wales: through the medium of these romances, the whole of Europe got to know about this cause of pride.

At this point we should refer too to the consummate orderliness and logical construction of the romances, a feature rather exceptional in the Middle Ages.  It is true that Welsh prose had developed earlier than that of other languages; but there is a far greater unity in these three romances than is to be found in later prose romances from elsewhere.  Not only does one hero hold the narrative thread intact, but also the framework of the episodes is neat and satisfactory for the reader.  By contrast, the Canon of Toledo, in Cervantes’s Don Quixote, complains:

I have never seen a book of chivalry with a whole body for a plot, with all its limbs complete, so that the middle corresponds to the beginning, and the end to the beginning and middle.

[Book I, Chapter 47, translated by Cohen]

The method other prose writers used was to keep piling episode upon episode, without restraint.  But the Canon of Toledo would have been satisfied if he had seen the Welsh romances, especially in their original state.   Certainly, the Lady of the Fountain and Geraint are more organic than Peredur; and the former two share a similar plot.  The plot has four branches or parts:

 • An introduction, which begins at Arthur’s court, brings in the hero and leads him to his marriage
 • A crisis that separates man and wife – in body or in spirit
 • A series of adventures of increasing difficulty that eventually lead to reconciliation between the hero and his wife
 • An extension to the story that introduces an episode, complete in itself, which confirms the bravery of the hero.

It appears that the marriage represents a fall from the high status of knighthood; but perhaps this part of the story tries to show that the knight can undertake adventures still, despite having to be reconciled with his wife!

Although Peredur is a somewhat different type, and reminiscent of the pícaro, his tale is developed clearly and with attention to detail.  Indeed, Sir John Rhŷs showed, long ago, that many of the essentials of Peredur are similar to those of the Lady of the Fountain.  For example, Peredur returns, wounded, to Gwenhwyfar to be healed; then he defends the castle of his host and hostesses against their enemies’ attacks; finally, he revokes his vow, ‘never to speak word to a Christian’, once Angharad Golden-hand admits that she loves him.  Owain, having lived among wild animals and become weak, comes to the park of the widowed countess: she promptly comforts him and sends a maiden to heal him with ointment; then Owain, taking account of her husbandless state, defends her castle against an attack.  The ‘Black Oppressor’ of the Lady of the Fountain is similar to the ‘Black Oppressor’ of Peredur; and Sir John Rhŷs made many similar points, demonstrating that various characteristics of one tale corresponds exactly to those of another.

Each of the romances develops swiftly and shows the firm grip of the narrator.  In Geraint in particular, the several changes of scene and the switch of emphasis from one character to another are masterly and unusually skilful, for such an early story.  Note too how the element of expectation is built up, time and again: in Geraint, for example, Geraint encounters Edern fab Nudd rather early on; but there is an air of mystery about him; and he is too important to talk to Gwenhwyfar’s maiden or to Geraint himself.  So Geraint follows Edern into the town, amid the great preparations for the tournament, meets the ‘hoary-headed man’ and his daughter, at the ‘old ruined court’, and finds out all he needs to know.

However neat the plotting is, it is above all their splendid style that puts the stamp of genius on these stories.  Restricting oneself to the beginning of each of the three stories, one can see evidence of the author’s achievement in the way he sets the scene, concisely and vividly, and in the swift and effective way he introduces the main character, bringing together all the background information necessary for getting the story off to a good start.

The descriptions of the character and the incidents are lyrical in their rhythm and lightness of touch: one clause balances another as the exposition proceeds, in all its fine detail.  Here is an example, from the Lady of the Fountain:

And at long last I came upon the fairest vale in the world, and trees of an equal height in it, and there was a river flowing through the vale, and a path alongside the river.  And I travelled along the path till mid-day; and on the other side I travelled till the hour of nones.  And then I came to a great plain, and at the far end of the plain I could see a great shining castle, and a sea close to the castle.  And I came towards the castle.

[Jones, pp 2f; Jones & Jones, p 156]

One could quote from any page to demonstrate the elegant, neat construction of the sentences, effective as they are in moving the story on and conveying the knights’ honourable nature and the beauty of the scenes that the storyteller is imagining.  The author uses pauses in the characters’ dialogue to allow time for development in their thinking; and he varies the speed of the action to suit the demands of the content, slowing things down when conveying the leisurely pace of life at court (as implied, for example, in the depiction of the preparations for Cynon’s story, in the Lady of the Fountain), and speeding things up when describing pieces of action (such as fights)….”

The editor refers to “the effects of the author’s poetic education too in his use of language – the power of the rhetorical devices and the copiousness of the adjectives – especially in Peredur and Geraint.”  He continues: “[The writer] deploys these [devices] without exception when he wishes to slow down a sentence, and to elevate the style, or else to express excitement and even mirth.  Moreover, the author can make a virtue of concision: everyone who has compared the French and Welsh versions in detail has observed how much more economical and concise the Welsh author is (how he exercises self-restraint) – sometimes reaching levels of brevity typical of proverbs and scientific writing…

And the author varies his style, between the flowery (but not too flowery) and the concise, according to the requirements of the narrative; and the way he varies dialogue, and relates incidents and descriptions, reflects the essential variety that the craft of writing demands.  This variety can be seen in the shape of his sentences and the tenses of his verbs – the past tense, the historic present used (for dramatic effect), the verb noun, the pluperfect, the imperfect, auxiliary verbs, and other devices – even though it is a straightforward linear story that is being told.  As a consequence, the progress of the stories is fluent and dramatic, lively and polished, and full of energy and movement.

Let us stop to observe how the author brings leading characters to life: Gwalchmai is a gentleman, patient, full of sympathy, humble, and a model of self-restraint; Cai is impudent and reckless, often discourteous and unfeeling; Peredur, the naïve and unsophisticated country boy, grows up to be a complete, sophisticated knight; and other heroes, and many small characters, are made interesting.

The author can depict a person with a few vivid brush-strokes…..[And] the author displays a fair amount of psychological insight, as can be recalled from Peredur: an unknown knight comes to Arthur’s court, insults Gwenhwyfar, and issues a challenge; all the knights hang their heads, in fear and shame; then Peredur, the awkward countryman, rides in, on his “wan, piebald, bony nag”; and the knights are pleased by the distraction, as it takes their minds off the unknown knight’s challenge….

[The writer’s] economy of words is characteristic not only of Peredur but also of the other stories.  This is what happens, for example, in the Lady of the Fountain, after the countess has been angered by Luned:

And thereupon Luned went off, and the countess arose and went to the chamber door after Luned, and coughed loudly, and Luned looked back.  And the countess gave Luned a nod, and Luned came back to the countess.

[Jones, pp 18f; Jones & Jones, p 168]

The author of these romances is a master of literature – if not the greatest in the history of Welsh literature, then one of the greatest, for sure.  It is him we can thank for one of Wales’s two great contributions to world literature.”

References to editors and translators:

Cohen, J M (translator) (1950), The Adventures of Don Quixote by Miguel de Cervantes Saavedra, Harmondsworth, Middlesex: Penguin

Jones, G and Jones, T (1949) (translators), The Mabinogion, London: J M Dent & Sons (Everyman)

Jones, R M (editor) (1960), Y Tair Rhamant, Aberystwyth: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion

 

POSTSCRIPT

Professor R M (Bobi) Jones died on 22 November 2017.  His passing was noted by scholars and commentators.

 

 

Quests and questions in medieval epics: Peredur, Perceval, Parzival; Gwalchmai, Gauvain, Gawan

1 Below is a rough-and-ready table, which shows parallels and differences between the Welsh medieval tale, Peredur, the late 11th century epic by Chrétien de Troyes in French, and the German epic by Wolfram von Eschenbach (circa 1200).  Much is left out, eg regarding the respective styles of the writers.  (Fuller summaries can be found elsewhere.)

Peredur Perceval Parzival (with book nos)
The story of P’s father.  1 & 2
P, from mother to court. P, from mother to court. P, from mother to court.  3
P meets tent maiden*. P meets tent maiden. P meets Jeschute.  3
Gwenhwyfar* insulted. Guinièvre insulted. Ginover splashed by kt.
P with uncle 1. P with Gornemant. P with Gurnemanz.  3
P + Condwiramurs.  4
With Uncle 2 Grail Castle Grail Castle  5
Bloody spear and head* King and Grail etc Anfortas and Grail etc  5
P asks no questions. P asks no questions. P asks no questions.  5
Meets foster-sister. Meets cousin. Meets Sigune  5
P in love. P loves Blanchefleur.
P defeats jealous knight. P defeats jealous knight. P defeats Orilus.  5
P  with Witches.
P lost in thought of maiden. P lost in thought about B. P lost in thought of C.  6
Angharad and P.
The Empress* and P.
———— ———— ———–
Ugly maiden reproves P.** Ugly maiden reproves P. Cundrie denounces P.  6
Gwalchmai’s adventure. Gauvain’s adventures. Gawan’s adventures – 7, 8
P with hermit. P with hermit uncle. P with Trevrizent.  9
P kills Witches***.
Gauvain’s adventures. Gawan’s exploits  10-13
Gawan et al wed.  14
P and half-brother.   15
P back with Cond.  15
P poses the Question.  16
Anfortas healed.  16
P > King , Cond > Queen.  16

*symbols of sovereignty?

**Should the challenge be about neglecting his wife, or neglecting revenge, or indeed both?

***Peredur achieves revenge for the harm done to his family.

2 The anonymous Peredur is written in prose and is very short, compared with the others.  Perceval has over 9,000 lines of verse.  Parzival is much longer, with over 24,000 lines.  It can be safely said that Parzival elaborates upon (and completes) Perceval, Wolfram’s only, or chief, source.  It can be proposed that Perceval expands upon Peredur or upon a common source, but that the French version may have influenced the Welsh manuscripts that have come down to us, especially in the latter part (cf the Question Test).

3 Perceval is unfinished.  There are medieval French language continuations, not discussed here.  Peredur displays up to three endings!  In other words, while the story is easy to follow at the outset, it is confused and confusing later on.  The ending given by the destruction of the Witches of Caer Loyw provides a fitting ending, if one assumes that the tale is fundamentally about revenge and the gaining of sovereignty over the tribe or clan.  Reconciliation with the hero’s wife (which one?) would parallel what happens in the similar and contemporary Geraint and Owain (Iarlles y Ffynnon).

4 About half of Perceval is devoted to the adventures of Gauvain.  The proportions are not so tilted in Parzival, but six books are allocated to Gawan, out of the sixteen.

5 Significant wounds in the Parzival story relate to intimate areas.  There is a strong hint that Anfortas has been wounded in the genitals, because of his illicit love affair, outside the Grail Order.  Clinschor the enchanter has been castrated, because of his adultery.  (I was expecting him to appear in person in the story, but he doesn’t.)

6 It is a characteristic of Parzival that all the participants are related – either by blood or (in the course of the narrative) by marriage.  Wolfram marries off all the principal unmarried characters.  (See, for example, Book 14.)  This is not a feature of the other versions.

7 Wolfram is very forgiving of characters that have done wrong.  He has good words to say about Keie, Orilus and Clamidê (oppressor of Condwirmarus).

8 On reading Peredur, one has no sense of an audience – with Perceval and Parzival one does.  Chrétien and Wolfram address their listeners (the latter, frequently), in asides.  Wolfram includes many references to his contemporaries, to places and to current events.

9 At one end of a spectrum, Peredur reflects old Celtic mythology, with its magic and shape-shifters.  At the other end, Wolfram creates his own mythology, loosely based upon the Templars: the Grail Order represents and serves the dual values and principles of Christianity and chivalry.  Clinschor’s powers of enchantment are portrayed in Parzival, but (to my mind) they are not well worked out.  There is no confrontation between Gawan and Clinschor, only the former’s survival of the assaults associated with the perilous bed (Book 11).  (Compare Perceval, lines 7676-7884.)

10 I haven’t mentioned the Grail!  The concept is adumbrated in Perceval and expanded upon, on a grand scale, by Wolfram.  It does not appear in Peredur, as is plainly evident.

11 Parzival can be regarded as a “bildungsroman” – the story of the education and development of the hero to full maturity and his taking on of adult responsibilities.

12 Finally, a personal opinion: I do not think it is fair that any of the main protagonists should be blamed for not asking the great question concerning the Grail (or its Welsh equivalent, the bloody severed head).  The advantage of this (non-)event is that it ensures the continuation of the story and provides the hero with obstacles to overcome and chances to prove himself.

All three versions are a “good read” – in translation.  The original medieval texts require notes and glossaries to be understood.

Principal books consulted

Goetinck, G (1975), Peredur: A Study of Welsh Tradition in the Grail Legends, Cardiff: University of Wales

Goetinck, G W (1976), Historia Peredur vab Efrawg, Cardiff: University of Wales

Hatto, A T (1980), Wolfram von Eschenbach: Parzival, Harmondsworth (Middlesex): Penguin

Hertz, W and Hofstaetter, W (1969), Parzival: eine Auswahl, Stuttgart: Reclam

Jones, G and Jones, T (1949), The Mabinogion, London: Dent (Everyman)

Jones, R M (Bobi) (1960), Y Tair Rhamant: Iarlles y Ffynnon, Peredur, Geraint, Aberystwyth: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion

Mustard, H M and Passage, C E (1961), Wolfram von Eschenbach: Parzival, New York NY: Random House (Vintage)

Owen, D D R (1987), Chrétien de Troyes: Arthurian Romances, London: Dent (Everyman)

Wright, J and Walsh, M O’C (1954), Middle High German Primer, London: Oxford University Press

Racism and sexism in three parallel medieval romances – ‘Peredur’, ‘Perceval’ and ‘Parzival’

Introduction

The Welsh Peredur (written down in the 14th century but of earlier composition), the French Perceval (11th century, by Chrétien de Troyes), and the German Parzival (circa 1200, by Wolfram von Eschenbach) – each can be called a “bildungsroman”, insofar as it traces the education, development and maturing of a young protagonist.

(Peredur starts very well, but the ending as we have it is confused; Perceval is unfinished; Parzival is very sophisticated.)

I wish to discuss two episodes about the hero, before he has gone out into the wider world, from the rural, isolated spot where his widowed mother is keeping him.

The lad and the knights

Early on, then, the young man suddenly comes across a posse of Arthurian knights.  The knights ask the hero for directions, and he asks them about their equipment. So their priorities are different.

(1) In the anonymous Welsh Peredur, when the eponymous hero meets three Arthurian knights, his questions are answered readily:

‘Say, friend,’ said Owein, has thou seen a knight go hereby today or yesterday?’  ‘I know not,’ he replied, ‘what a knight is.’  ‘Such a thing as I am,’ said Owein.  ‘Wert thou to tell me that which I would ask of thee, I in turn would tell thee that which thou dost ask.’  ‘I will, gladly,’ said Owein.’

[Peredur, tr G Jones & T Jones, p 184; cf White Book of Rhydderch, pp 118f]

(2) In the Perceval of Chrétien de Troyes, however, some of the five knights (passing by) treat the hero differently, when he asks questions, and they complain that he is holding them up.  They comment on Perceval unfavourably:

“So help me God,” says their chief, “he’s a real ignoramus….” – “You may be perfectly certain, my lord, that the Welsh are by nature more stupid than grazing beasts; and this is one is just like a beast.”

[Perceval, tr D D R Owen, page 377]

Has the writer picked up discriminatory attitudes from the Norman French who were interacting with the Welsh in Britain at the time?

(3) Wolfram von Eschenbach’s Parzival (based here upon Perceval) reproduces this scenario, with variations.  Here, the hero delays four passer-by knights with his questions: three become impatient (while their leader is more sympathetic):

The foremost lost his temper at the sight of the boy in mid-path.  ‘This stupid Waleis [Welshman] is slowing us down.’  (The Waleis, I must tell you, share the same distinction as the Bavarians, but are even denser than Bavarian folk…)

[Parzival, tr A T Hatto, Book 3, p 72]

The lad and the maiden in the tent

The hero’s first encounter with a stranger, on his way to Arthur’s court, happens to be with a lady.  (Note that the hero recalls his mother’s advice and applies it, or misapplies it, here.)  The main thread of the three parallel stories is this: the hero enters a tent (or pavilion) and finds there a beautiful lady; he helps himself to food and drink, takes a ring from her finger, and kisses her.  But the details vary a lot.  I need to quote from the descriptions at some length.

(4) Note that, when Peredur reaches the pavilion, he has not eaten for “two days and two nights”.  I proceed:

The maiden made him welcome and greeted him….’ My mother,’ said Peredur, ‘bade me wherever I saw meat and drink, to take it.’  ‘Go then, chieftain,’ said she, ‘to the table.  And God’s welcome to thee.’ [Peredur takes half, only.] ‘My mother,’ said he, ‘bade me take a fair jewel wherever I might see it.’  ‘Take it then, friend,’ said she.  ‘’Tis not I will begrudge thee.’  Peredur took the ring, and went down on his knee and gave the maiden a kiss [on her hand?], and took his steed and departed thence.

[Peredur, tr Jones & Jones, pp 185f; emphasis added; cf White Book of Rhydderch, pp 120f]

Note how polite both parties are and how generous the lady is.  She is a good hostess and he is a good guest.

Given the mythological and magical elements underlying the story, it is possible that the lady has insight into Peredur’s destiny; and she may indeed be an Otherworld character (and herself an educator).

In her study of Welsh Tradition in the Grail Legends, G Goetinck states:

The meeting of Peredur with the Tent Maiden is one of the first episodes in which the hero is helped and guided by the power of the Otherworld whilst he is being trained.  It is also a version of the meeting between the hero and Sovereignty….

[Goetinck, p 140]

(5) In Perceval, there are no indications of a mythological aspect to the lady, and the situation is quite different:

On the bed [in the tent], all alone, lay a young girl fast asleep….She woke with a start….The girl trembles with fear on account of the youth, who to her seems crazy….”Be on your way, lad!” she says.  “Be off, before my lover sees you.” – “By my head, I’ll kiss you first, whoever it may upset,” says the youth, “because my mother told me to!” – “I’ll certainly never kiss you if I can help it,” says the maiden. “Be off…!

Perceval is much stronger than the lady: he kisses her seven times [presumably on her mouth]; and he pulls her ring (“set with a brilliant emerald”) from her finger, and puts it on his own.  She bursts into tears.  He adds insult to injury:

“Bless you, maiden.  Now I’ll be off well rewarded – and it’s much nicer kissing you than any chambermaid in all my mother’s house, for there’s nothing bitter about your mouth!”

[Perceval, tr Owen, pp 383f]

Perceval takes food and drink, without asking permission, and departs, leaving the young woman still weeping.

Perceval, then, is cruel and unfeeling and not at all chivalric.  He does not treat the young lady as his equal.  He totally misapplies his mother’s advice about how to treat women.  His immaturity does not excuse his behaviour.  He gets off to a bad start in his career as a knight.

Perhaps the status of this lady reflects the low status of women in France, at the time, compared to the rights accorded to them in the Wales of the early Middle Ages (cf the laws attributed to Hywel Dda).  From the remarks made by the lady in Perceval, it is clear that she relies on her male friend to defend her; and for her it is unfortunate that he is temporarily absent.

(6) Parzival is like Perceval, at this point in the story.  (The lady is named Jeschute and she is a duchess.)  The account is long and circumstantial. It reflects badly upon the hero.  I quote a salient passage:

The lady wailed loudly.  He paid no attention to what she said but forced her mouth to his.  Wasting no time, he crushed her breast to his, duchess or no, and also took a ring.  On her shift he saw a brooch and roughly tore it off.  The lady was armed as women are: but to her his strength was an army’s.  Nevertheless there was quite a tussle of it.

[Parzival, tr Hatto, Book 3, p 77]

Conclusion

The fundamental theme of the three romances is the education of the hero concerning love, chivalry and government.  Evidently, Perceval and Parzival have a very long way to go before they can be regarded as educated!  Peredur, however, has already mastered basic courtesy.  The nature of his encounter with the lady is appropriate to the development of the overall story.  Perceval and Parzival’s behaviour, by contrast, is characterised by the use of brute force, so that they come across as villains rather than heroes, at least for the interim.

The Welsh story is shorter and more concise than the continental ones.  On the surface it is unsophisticated, in comparison with its continental analogues.  But it has beauties and subtleties of its of its own; and in some respects it deserves to be seen as more appealing than the other two.

References

Jones, G and Jones, T (translators) (1949), The Mabinogion, London: J M Dent (Everyman)

Goetinck, G (1975), Peredur: A Study of Welsh Traditions in the Grail Legends, Cardiff: University of Wales Press

Goetinck, G W (editor) (1976), Historia Peredur vab Efrawc, Cardiff: University of Wales

Hatto, A T (1980), Wolfram von Eschenbach: Parzival, Harmondsworth, Middlesex: Penguin

Owen, D D R (translator) (1987), Chrétien de Troyes: Arthurian Romances, London: J M Dent (Everyman)

See also:

Jones, R M (editor) (1960), Y Tair Rhamant, Aberystwyth: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion

 

 

 

 

 

 

Three Welsh medieval romances

Introduction

Students of Welsh literature are proud of the medieval inheritance, including the anonymous eleven tales bracketed together as the “Mabinogion”.  Among these are the three so-called “romances”.  They tell the story of Owain (Owein), in The Lady of the Fountain, of Peredur in the tale centred on him, and Geraint (Gereint) in Geraint son of Erbin.

These romances have analogues in French and German:

Chrétien de Troyes’s Yvain ou le chevalier au lion and Hartmann’s Ywein (compare Iarlles y Ffynnon [Owain]);

Chrétien’s Ėrec et Ėnide and Hartmann’s Erec (compare Geraint);

Chrétien’s Perceval and Wolfram von Eschenbach’s Parzival (compare Peredur).

Are the continental versions superior?  Or just different?  My own opinion is that the Welsh versions, albeit shorter than the continental ones, and in prose rather than in verse, have literary merit in their own right.

Features

1 The romances are patently not like present-day novels.  In varying degrees, the tales are episodic rather than connected and dominated by one plot; some incident episodes are interpolated, or added – after what would appear to be the natural ending.

2 The stories are Arthurian, although Arthur, and Gwenhywfar (= Guinevere), are somewhat peripheral, in two of the romances.  However, many episodes do start, or finish, at Arthur’s court, in Caerleon on Usk.  Arthur and Gwenhwyfar play prominent parts in the Geraint and Enid story.

3 The protagonists are knights and heroes.  They are associated with Arthur’s court but have independent adventures, which provide the content of the tales.  They are knights errant, seeking adventure.  Arthur’s court appears to be surrounded by independent chiefdoms, where either friendship or hostility may be encountered, and (perhaps) otherworld characters.

4 The eponymous heroes are always victorious in combat.  However, they are less successful in love than in battle – they have to work harder, to gain and to maintain relationships.  All three protagonists have to learn to take the responsibility of faithfulness to his lady seriously.  (Arthur and Gwenhwyfar serve as a model.)  The romances, then, are largely about love.

5 The heroes have to learn to take responsibility for leadership and rule, and to balance this with their matrimonial obligations.

6 The content reflects a society where there is a division of labour between men and women.  The knights do the fighting.  The ladies encourage and nurture the heroes: some of them need to be rescued (like “damsels in distress”).  Female messengers, moreover, confront heroes with their failings and stir them into action.

7 Some characters are individualised: Cei is always rude, Gwalchmai is always polite, Luned is kind and clever, Gwenhwyfar is the perfect hostess and sponsor, and Enid is loyal to Geraint, under pressure.

8 The chronology of each tale is linear; descriptions of combat are repetitive; descriptions of climactic events are colourful, however; and the characters’ dialogues are crisp.

9 There is much repetition, within episodes, but also subtle variation.  (Cynon’s story is repeated by Owain’s – with a different outcome.)

10 Supernatural characters, and figures of an ambiguous nature, play an important part.  The protagonists are tested by natural and by supernatural powers, on their journey to full maturity.

11 Significant symbols appear, for example, the bloody spear and severed head, in Peredur.

12 There and hints of both Christian and pre-Christian belief systems in the romances.

Assumptions concerning relationships between the Welsh romances and the works of Chrétien, Hartmann and Wolfram

1 The French versions by Chrétien de Troyes gave rise to the German versions by Hartmann von Aue and Wolfram von Eschenbach.

2 The Welsh romances are not translations of the French; the French versions are not direct translations of the Welsh; the Welsh and French versions may derive from a common source.

3 The French and German versions refer to place names in Wales, rather distorted.  The Welsh setting points to strong Welsh influence.

4 At the same time, scholars detect French influence on the Welsh versions that have come down to us.

Iarlles y Ffynnon – the Lady of the Fountain

The story

The lady of the title (otherwise known as the Countess = Iarlles) is not named.  Her maid, who plays an important part in the story is named, as Luned.

The hero is Owain.  Other knights who are important in the story are Cynon and Gwalchmai.

The story is about a knight who leaves Arthur’s court home to go on a quest: he wins a wife, but he loses her (by his neglect of her); but finally he is reconciled with her.

On his quest, then, Owain defeats and mortally wounds the knight who defends the lands of his wife (the Countess) by guarding the symbolic fountain.  (Owain succeeds where his friend Cynon has already failed.)  Luned persuades the Countess to marry again.  With Owain himself already in mind, she advises the Countess thus:

Thou knowest that thy dominions cannot be defended save by main strength and arms; and for that reason seek quickly one who may defend them.

[Jones & Jones, page 168]

And accordingly, Owain marries the Countess.

Invited back to Arthur’s court, Owain goes for a visit.  A period of three months is agreed, but in the event Owain stays for three years, in effect, deserting his wife.  Then a female stranger comes to Arthur’s court.  She comes up to Owain and takes away the ring that is on his hand:

‘Thus,’ said she, ‘does one do to a false treacherous deceiver, to bring shame on thy beard.’  And she turned her horse’s head and away.

And then remembrance of his adventure came to Owein, and he was sorrowful.

[Jones & Jones, pages 173f]

Owain despairs at first; but then he rehabilitates himself (with the aid of a friendly lion).  In the end, Owain proves his fitness, once more, to be a true husband, and the couple are reconciled.

The History of Peredur son of Efrog

Summary

Peredur starts life as the seventh and sole surviving son of his widowed mother; he leaves his widowed mother; he becomes an Arthurian knight; he falls in love with various ladies; he sees “marvels” at an uncle’s castle; he avenges the harm done to his family on the perpetrators – the witches of Caer Loyw.

In his youth, Peredur receives instruction – in various proportions, as regards arms and courtesy, respectively – from a series of people, principally, his own mother, two uncles, and a hermit.

The hero’s duties

In Peredur, the hero can be said to have two obligations to fulfil: (i) the task of righting wrongs (through chivalry), and (ii) the task of finding (and keeping) a lady.

1 The righting of wrongs

The righting of wrongs has to do with avenging injuries suffered by Peredur himself (through Cei’s insults), members of his family, members of Arthur’s court, and others (eg “damsels in distress”).  This task is performed by force of arms.

In particular, Peredur is called upon to kill the witches of Caer Loyw, in revenge for the killing of a cousin and the laming of an uncle.  Moreover, by killing the witches, the sovereignty that belongs to his family is (or can be) passed on to Peredur himself.

2 Love

Somewhat like the other heroes of the romances, Peredur appears to find the maintenance of a love relationship (once achieved) much harder than achievements in combat.

Peredur has a series of love affairs, with three principal ladies in succession: (i) an unnamed fair lady*, (ii) Angharad Golden-hand, and (iii) the Empress of Constantinople.

Note that love too can be connected with sovereignty: a knight can gain it by marrying a powerful lady, as in Peredur’s relationship with the Empress of Constantinople, in Peredur, and in Owain’s marrying the Countess (in The Lady of the Fountain).

*The unnamed fair lady

The lady in question is described as follows:

Whiter was [her flesh] than flowers of the whitest crystal; but her hair and her eyebrows, blacker were they than jet.  Two small red spots on her cheeks, redder were they than aught reddest.

[Jones & Jones, pages 194f]

(Compare Chrétiens’s Blanchefleur and Wolfram’s Condwiramurs.)

Later, Peredur is entranced by a colourful sight that reminds him of the woman he loves:

The she-hawk rose up, and a raven alighted on the [duck’s] flesh.  Peredur stood and likened the exceeding blackness of the raven, and the whiteness of the snow, and the redness of the [duck’s] blood, to the hair of the woman he loved best, which was black as jet, and her flesh to the whiteness of the snow, and the redness of the blood in the white snow to the two red spots in the cheeks of the woman he loved best.

[Jones & Jones, page 199]

These parallel passages are fine in their own right.  They also point to a way the first love story could have gone.  Wolfram’s Parzival makes much of this knight-lady relationship and guides it towards a happy ending.

Variations on the Grail motif

The Grail as such does not appear in Peredur.

At the court of the second uncle, Peredur sees, not a “grail”, but a spear running with blood and the bloody severed head of a man on a salver.  Nobody present offers an explanation of these manifestations; and Peredur does not ask.  (Compare the behaviour of Perceval and Parzival.)

Later in the story, Peredur is confronted, at Arthur’s court, by a “black curly-headed maiden”, with a “rough unlovely look about her”, and misshapen: she tells him, accusingly, that she should have asked about the meaning of the spear and the severed head, when at his uncle’s court.

Later still, however, a “yellow-haired youth” makes a different point:

‘The [severed] head was thy cousin’s, and it was the witches of Caer Loyw that had slain him.  And ‘twas they that lamed thy [first] uncle.  And….it is prophesied that thou wilt avenge that.’

[Jones & Jones, page 226]

With the help of his Arthurian companions, Peredur proceeds to kill the witches of Caer Loyw – and so the story ends.

Comments:

1 The question test raised by the challenging maiden points to the insertion of new material, perhaps under the influence of Perceval or a source behind it.  (In both Perceval and Parzival, the question test is of major significance.)

2 The youth’s explanation of the significance of the bloody “marvels” fits in with the righting of wrongs element of Peredur.

3 Another genuine reason for the maiden’s challenge (in an earlier version) might have been a call to Peredur to return to his true wife (whichever lady she might be).  (Compare the story of Owain).  This would fit in with the love element of Peredur.

Conclusion

Peredur is interesting, because:

 1. it shows the development of the hero
 2. it shows the hero’s valour
 3. it shows the hero’s courtesy to women and to older men
 4. it has descriptions both of great ugliness and great beauty
 5. it has many magical or supernatural elements
 6. its contents and themes can be compared and contrasted with those that characterise Perceval and

Geraint son of Erbin

The characters of Geraint and of Enid (his wife)

In the first half of the story, Geraint displays courtesy and valour, respect for his father, and love for his wife (tending to uxoriousness).  In the second half, however, Geraint’s behaviour is marked by pride, jealousy and stubbornness.

Enid remains a loving and faithful wife to Geraint.  She warns him of oncoming dangers, as best she can, even though she is constantly rebuffed by Geraint for her pains.

The story

The theme is that of the hero winning a lady to wife, then losing her (cf Owain), and eventually achieving a reconciliation with her.

Geraint goes on a quest to avenge the hurt caused to one of Gwenhyfar’s maids (and indirectly to Gwenhwyfar herself).  He is victorious in a tournament; he puts right the wrongs suffered by the family he lodges with; he woos Enid, the daughter of the house, and marries her.

Geraint relaxes and adopts a life of ease and inactivity.  This gives rise to gossip, and causes distress to Enid.  The couple become estranged.  Precipitately, Geraint takes Enid off on a quest, without a clear object or direction, to prove his valour once more.

After numerous victories against opponents, Geraint ends up exhausted and wounded and unconscious, and seemingly near death.  A certain earl, taking advantage of the situation, tries to persuade Enid to leave Geraint for him.  Enid refuses, the earl hits her, and Enid shrieks; Geraint wakes up, seizes his sword and promptly kills the earl.  The couple make their escape.

Realising how emotionally cruel he has been to Enid, Geraint looks on her in a new light:

Geraint looked on Enid and a double grief came over him: the one to see how Enid had lost her colour and her mien, and the other was that he knew then she was in the right.

[Jones & Jones, page 269]

This change signals the beginning of the reconciliation process.  And the story ends happily for them.

Sources, in order of publication date

Jones, G and Jones, T (1949) (translators), The Mabinogion, London: J M Dent & Sons (Everyman).

Jones, R M (Bobi) (editor) (1960), Y Tair Rhamant, Aberystwyth: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion.

Evans, J G (editor) (1973), Llyfr Gwyn Rhydderch –Y Chwedlau a’r Rhamantau, Cardiff: University of Wales Press, with an Introduction by Evans, R M.

Goetinck, G W (1975), Peredur: A Study of Welsh Traditions in the Grail Legends, Cardiff: University of Wales Press.

Goetinck, G W (ed) (1976), Historia Peredur vab Efrawc, Cardiff: University of Wales Press.

Vitt, A M (2010), Peredur vab Efrawc – Edited Texts and Translations of the MSS Peniarth 7 and 14 Versions, MPhil, Aberystwyth University, viewed 28 April 2017, http://cadair.aber.ac.uk/dspace/bitstream/handle/2160/6118/Vitt_Electronic%20MPhil%20Thesis.pdf?sequence=1

More to follow!